Անտառային լանդշաֆտների վերականգնման հնարավորությունների գնահատում Հայաստանում

Նախագծի նկարագրոթյուն

Անտառային լանդշաֆտների վերականգնման հնարավորությունների գնահատումը մասնակցային գործընթաց է` հիմնված Վերականգնման հնարավորությունների գնահատման մեթոդաբանության վրա (Restoration Opportunities Assessment Methodology – ROAM):

Այն միտված է վերհանելու անտառվերականգնման հիմնական միջամտության ձևերը և առանձնացնել դրանց շարքում առաջնահերթությունները։

Գնահատման ընթացքում առանձնացվել են նաև վերականգնման ենթակա տարածքները, որտեղ առաջարկվել է իրականացնել համապատասխան միջացառումը։

Նախագիծը ներառել է 4 բաղադրիչ՝

  • Վերականգնման իրագործելիության գնահատում։
  • Վերականգնման հնարավորությունների քարտեզագրում։
  • Տարածքների դաշտային ստուգիչ ուսումնասիրություն։
  • Վերականգնման ռազմավարության մշակում։

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է գերմանական UNIQUE Forestry and Land-use GmbH հետ համատեղ։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը 

02․2021-09․2021

Պատվիրատու

Համաշխարհային բանկ