Հողերի աղտոտվածության գնահատում Երևան քաղաքում տեղակայված նախկին արտադրական տարածքում

Նախագծի նկարագրոթյուն

Կանաչապատման ու առհասարակ կառուցապատման նպատակին պիտանելիության համար իրականացվեց տարածքի ուսումնասիրություն, որի գերխնդիրն էր գնահատել ծանր մետողներով տարածքի աղտոտվածությունը։

Ծանր տեխնիկայի և հատուկ գործիքների միջոցով իրականացվեց հողագրունտի նմուշառում՝ նախապես առանձնացված վայրերից։

Արդյունքում, ստացված լաբորատոր վերլուծությունների տվյալների հիման վրա կազմվեց տարածքի աղտոտվածության քարտեզ՝ գնահատական։ Տրվեցին բարելավման ուղիների վերաբերյալ առաջարկություններ։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը 

03․2021-04․2021

Պատվիրատու

Արտեմիդա ՍՊԸ