Գործունեություն

Ոլորտներ

Մենք կիսում ենք մեր փորձն այս ոլորտներում

Ծառայություններ

Ինտեգրված հյուրընկալություն

Հյուրընկալության ոլորտում գործող կայուցների՝ հյուրատներ, հյուրանողներ, հացուկացեր, վրանային ճամբարներ, հիմնման, կառավարման և զարգացման նախագծերի կազմում, բրենդինգ և ...

մարքեթինգ, զբոսաշրջային ծառայությունների մշակում, որակի և բնապահպանական ստադարտների ներդրում:

ISO 22000 ներդրման խորհրդատվություն

ISO 22000 սննդի անվտանգության ոլորտում միջազգային սերտիֆիկացման համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս վստահեցնելու վերջնական սպառողին, որ արտադրության ...

գործընթացն իրականացվում է սննդի անվտանգության նորմատիվներին համապատասխան: Մենք իրականցնում ենք ISO 22000 համակարգի ներդնման խորհրդատվություն և ստանդատի ձեռքբերման աջակցություն:

Բիզնես մոդելների մշակում

Պրոդուկտի նպատակը նորար գյուղտնտեսության ոլորտում բիզնես մոդելների մշակումն է ու իրակացմանը մասնակցությունը: Նորարար գյուղատնտեսությունը ենթադրում է ...

ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ինտեսնիվ այգիների հիմնում, հագեցած կաթիլային ոռոգման, կակտապաշտպան համակարգերով, և ռեսուրս խնայող  ենթակառուցվածքներով: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը գործիքների համախումբ է՝ միտված չափելու գործունեության ազդեցությունը բնական միջավայրի և մարդու առողջության և ...

բարեկեցության վրա: Այն ներառում է՝ միջավայրի վերլուծություն, այլընտրանքների և լուծումների մշակում՝ մեղմացնելու ռիսկերը և բացասական հետևանքները շրջական միջավայրի և մարդու վրա:

Լանդշաֆտային նախագծում

Ի հավելումն նախագծային աշխատանքների և դաշտային չափագրման, մենք իրականացնում ենք հողային աշխատանքների կազմակերպում: Այն ներառում է առանձին հողակտորների...

կանաչապատում, զբոսայգիների, դարավանդների, հենապանեշների ու ջրապաշտման կառուցվածքների ու ոռոգման համակարգերի նախագծում և իրականացում։

Ռեսուրսօգտագործման արդյունավետության աուդիտ

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն / Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) մեթոդաբանության հիման վրա արտադրական ցիկլերի վերլուծություն, ...

թողքերի ու կորուստների բացահայտում մասնավրապես հումքի, էներգիայի և ջրի մասով։

Ծրագրեր