Գործունեություն

Ոլորտներ

Մենք կիսում ենք մեր փորձը հետևյալ ոլորտներում

Հիմնական ծառայություններ

Հողատարածքների ագրոքիմիական գնահատում

Գյուղատնտեսությունը վերածվում է բիզնեսի միայն ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների հիման վրա...

Որպես տնտեսության զարագացման հեռանկարային ճյուղ այգեգործությունը լայն հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի մարզերում։

Հողատարածքների ագրոքիմիական ուսումնասիրությունը թույլ կտա առավել ճշգրիտ որոշում կայացնել մշակաբույսերի տեսակների ու տարատեսակների ընտրություն ու դրանց հետագա խնամքի հարցերում։

Ինտենսիվ այգեգործական տեխնոլոգիաների հետ համադրությամբ սույն մոտեցումը կնպաստի բերքի քանակի ավելացմանը ու որակի բարելավմանը։

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը գործիքների համախումբ է՝ միտված չափելու գործունեության ազդեցությունը բնական միջավայրի և մարդու առողջության և ...

բարեկեցության վրա: Այն ներառում է՝ միջավայրի վերլուծություն, այլընտրանքների և լուծումների մշակում՝ մեղմացնելու ռիսկերը և բացասական հետևանքները շրջական միջավայրի և մարդու վրա:

Բիզնես մոդելների մշակում

Պրոդուկտի նպատակը նորար գյուղտնտեսության ոլորտում բիզնես մոդելների մշակումն է ու իրակացմանը մասնակցությունը: Նորարար գյուղատնտեսությունը ենթադրում է ...

ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ինտեսնիվ այգիների հիմնում, հագեցած կաթիլային ոռոգման, կակտապաշտպան համակարգերով, և ռեսուրս խնայող  ենթակառուցվածքներով: 

Ռեսուրսօգտագործման արդյունավետության աուդիտ

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն / Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) մեթոդաբանության հիման վրա արտադրական ցիկլերի վերլուծություն, ...

թողքերի ու կորուստների բացահայտում մասնավրապես հումքի, էներգիայի և ջրի մասով։

Լանդշաֆտային նախագծում

Ի հավելումն նախագծային աշխատանքների և դաշտային չափագրման, մենք իրականացնում ենք հողային աշխատանքների կազմակերպում...

 Այն ներառում է առանձին հողակտորների կանաչապատում, զբոսայգիների, դարավանդների, հենապանեշների ու ջրապաշտման կառուցվածքների ու ոռոգման համակարգերի նախագծում և իրականացում։

Ծրագրեր